×

خوب هرگز این اتفاق نیفتاده است. در این صورت اگر طراحی شما کاملاً برآورده نکند ، برای شما دوباره طراحی می کنم.


برای دریافت شماره شبا از طریق شماره حساب و یا شماره کارت خود، وارد سایت بانک مربوطه شوید

با ورود به صفحه "سفارش های من و  انتخاب گزینه ی  "جزییات" سفارش مورد نظر و سپس انتخاب گزینه ی"مشاهده فاکتور"تصویر فاکتور مهر و امضاء شده را دریافت کنید

خیر، امکان مرجوع نمودن کارت هدیه وجود ندارد.


×